###ACCESS_KEYS###

Croeso

Yma, yn ein pedwar bwthyn unigol mewn tair erw o erddi a choedwig gymysg Caban Hela Oes Fictoria byddwch yn cael y cyfle i ymgolli yn heddwch a thawelwch natur ddigyffro. Mae ein llety'n amrywio o fwthyn clyd i ddau i lety mwy helaeth ar gyfer tri, pedwar, pump neu fwy o bobl. Gellir defnyddio grwpiau o fythynnod ar gyfer teuluoedd neu grwpiau o hyd at bymtheg o bobl sy'n dymuno treulio amser â'i gilydd mewn cwmpasoedd cyfforddus a serch hynny sicrhau safon uchel o gysur a phreifatrwydd.

Mae pob un o'n bythynnod yn olau ac yn cael digon o awyr â therasau sy'n wynebu'r de a golygfeydd hyfryd i lawr Dyffryn Irfon. Yma gallwch chi eistedd a gweld y Barcud Coch, Boncathod a Hebogiaid yn cylchwylio'r awyr. Mae'r bythynnod yn gynnes ac yn gyflawn o bob dyfais, ac mae ein prisiau'n cynnwys gwresogi, goleuni, dillad gwely a thyweli. Hefyd mae yna ystafell amlbwrpas a golchi dillad ar wahân â sychdaflwr a pheiriannau golchi dillad. Hefyd mae yna sawna ar gael i westeion fesul awr neu dymor.

Y tu hwnt i lwyni a blodau’r ardd ffurfiol y mae erwau o dderw hynafol a choed brodorol eraill. Ar un ochr i’r ardd mae Dyffryn Irfon yn y cefndir yn ei fframio ac ar yr ochr arall mae yna rwydwaith o lwybrau bach sy’n arwain trwy’r ardd ac i fyny i’r goedwig. Mae rhai o’r creigiau wedi’u torri i mewn i’r graig ei hun ac yn rhoi golygfeydd anhygoel i lawr y dyffryn. Dyma le cyffrous i’w archwilio i bobl hen ac ifanc. Mae’r goedwig yn gartref i lawer o adar ac anifeiliaid gan gynnwys y Gnocell Fraith Fwyaf a’r Gnocell Fraith Leiaf, Tylluanod, Cnocellod y Cnau, Pilaod Gwyrddion, wiwerod ac – os ydych chi’n lwcus, llygoden y maes neu fochyn daear.

Ychydig islaw Cwm Irfon y mae afon Irfon sydd wedi rhoi ei enw i’r cwm. Mae defnyddio’r bythynnod yn cynnwys mynediad rhatach at bysgota yn Afon Irfon. Mae Afon Irfon yn troelli ei ffordd i lawr y dyffryn coediog syth islaw eich bythynnod, gan dorri llawer o byllau bach a mawr i mewn i’r creigiau llechen. Mae un o’r rhain, y 'Washpool' wedi’i leoli ychydig can metrau i ffwrdd yn unig ac yn cynnig pwll nofio naturiol (ar ddyddiau cynnes!)  â mynyddoedd a choedwigoedd o’i gwmpas.

Ein tref agosaf yw Llanwrtyd, tair milltir i lawr Afon Irfon. Yma ceir amrywiaeth eang o gyfleusterau gan gynnwys bwytai, tafarndai go iawn, a Chanolfan Wybodaeth i Dwristiaid ardderchog a siopau sy’n cynnig yr holl anghenion sylfaenol.